An Geilleagar Glas

Is é an Geilleagar Glas freagairt ar chuid mhaith de na fadhbanna atá le sárú againn mar shochaí mar thoradh ar ár bhforbairt ghasta le céad bliain anuas. Samhail gheilleagrach is ea é a spreagann úsáid éifeachtúil, inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, ach a dhéanann gach iarracht athrú aeráide a íoslaghdú agus comhionannas sóisialta a chur chun cinn ag an am céanna. Tá réimse leathan tionscal páirteach ann, a dhéanann iarracht ar leith na cuspóirí seo a bhaint amach.

 

Chun geilleagar glas a fhorbairt, beidh orainn an méid fuinnimh in-athnuaite a úsáidimid a uasmhéadú, lena n-áirítear an fuinneamh gaoithe, an fuinneamh tonnta, an fuinneamh bithmhaise, an fuinneamh hidrileictreach agus cineálacha eile fuinnimh nach iad. Is mar gheall ar go bhfuil na foinsí fuinnimh sin chomh héagsúil sin go mbeimid in ann soláthar fuinnimh a bhaint amach a bheidh daingean agus neodrach ó thaobh carbóin de.

Ina theannta sin, chuirfeadh an geilleagar glas ar ár gcumas neamhspleáchas ó thaobh fuinnimh de a bhaint amach chomh maith. Tá Éire ar cheann de na tíortha is spleáiche ar bhreoslaí iontaise san Eoraip agus fágann sé seo faoi mhíbhuntáiste muid ar roinnt bealaí éagsúla:

  • Is costasach breoslaí iontaise a iompórtáil agus bíonn 90% de chaiteachas fuinnimh na hÉireann ag dul tar lear faoi láthair in ionad é a athinfheistiú inár ngeilleagar féin.
  • Is ag deireadh an tslabhra soláthair bhreosla atáimid, rud a chiallaíonn go n-íocaimid na praghsanna fuinnimh is airde san Eoraip.
  • Leanfar de mhéadú na gcánacha carbóin sna blianta amach romhainn agus beimid faoi dhliteanas pionós costasach.
  • D’fhéadfadh briseadh isteach ar an slabhra soláthair bheith ina chúis lenár ngeilleagar a dhíchobhsú agus d’fhéadfadh an ganntanas breoslaí iontaise, a bhíonn ag éirí níos measa i gcónaí, praiseach ceart a dhéanamh dár ngeilleagar.

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an nGeilleagar Glas i gcás na hÉireann dá bhrí sin agus d’fhéadfadh ár n-acmhainní fuinnimh in-athnuaite ár riachtanais uile a chomhlíonadh de bharr go bhfuil siad chomh mór sin.

I gcomhthéacs Dhún na nGall, tá ceithre príomhchatagóir i gceist leis an nGeilleagar Glas:

  • Úsáid talún, lena n-áirítear úsáidí talmhaíochta agus turasóireachta
  • An fhoraoiseacht (fuinneamh páipéir agus adhmaid)
  • Fuinneamh In-Athnuaite / Éifeachtúlacht / Iompar Glas
  • Dramhaíl agus bainistíocht dramhaíola

Léiríonn na téamaí seo an tacar acmhainní faoi leith atá ag Dún na nGall agus tugann siad creatlach dúinn i dtaca lenár gcuspóir a bhaint amach .i. luach na n-acmhainní sin a uasmhéadú ar mhaithe leis an nglúin reatha agus leis na glúinte atá le teacht.

 

Breis eolais: