Infheistiú i nDún na nGall

Comhpháirtíochtaí Tionscadail a Fhorbairt

Is Údarás Áitiúil í Comhairle Chontae Dhún na nGall atá lonnaithe in Iarthuaisceart na hÉireann. Tá taithí agus saineolais cuimsitheach agus éagsúil ag Comhairle Chontae Dhún na nGall i dtionscadail atá maoinithe ag an AE agus ag tionscadail Náisiúnta chomh maith thar speictream leathan téamaí i róil ceannasach agus chomhpháirtíochta.

Is comhlacht poiblí díograiseach, gairmiúil agus tiomanta é Comhairle Chontae Dhún na nGall a bhfuil suim faoi leith acu a bheith páirteach i cuibhreannais chomhpháirtíochta, tionscadail nuálacha a fhorbairt agus iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú ó fhoinsí Náisiúnta agus AE.

Tá  an tAonad Maoinithe Straitéiseach mar phairt de Stiúrthóireacht Forbartha Eacnamaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall, ina bhfuil sé  de chúram air tionscadail atá i mbéal forbartha, líonrú agus maoiniú a fhoinsiú chun cabhrú leis an Údarás Áitiúil na cuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach 2020 - 2024 a bhaint amach. 

 

Comhpháirtí Linn

Comhpháirtí Linn

Tá suim ag Comhairle Contae Dhún na nGall iniúchadh a dhénamh ar deiseanna chun páirt a ghlachadh i gcuibhreannais tionscadail, tionscadail a fhorbairt agus iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú ó chláir mhaoinithe AE agus Náisiúnta thar réimse téamaí chun cabhrú linn na cuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach inár bPlean Corparáideach 2020 - 2024 de Chomhairle Chontae Dhún na nGall a bhaint amach.

Comhpháirtí linn
Aonad Maoiniú Straitéiseach

Aonad Maoiniú Straitéiseach

Tá Comhairle Chontae Dhún na nGall nuálach ina cur chuige maidir le tionscadail a sheachadadh trí acmhainní a chur ar fáil d’fhoireann thiomnaithe san Aonad Maoinithe Straitéiseach atá freagrach as forbairt tionscadal a éascú, líonraí comhpháirtíochta a nascadh agus iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun raon leathan tionscadal a bhaint amach,.

Déan teangmhail linn
Ár gCuid Líonraí

Ár gCuid Líonraí

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ina bhall gníomhach de líonraí AE agus náisiúnta a chuimsíonn CPMR (Comhdháil na Réigiún Muirí Forimeallacha), an AER (Tionól na Réigiún Eorpach), AEBR (Tionól na Réigiún Teorann Eorpach), ERNACT, Wildsea Europe & URBACT i measc nithe eile. Bíonn Comhairle Contae Dhún na nGall i dteagmháil go rialta agus go réamhghníomhach lenár bPointí Teagmhála Náisiúnta.

Tuilleadh eolais

Ár taithí le Tionscadail

TIDE

TIDE

Tá an tionscadal 'TIDE' maoinithe ag Clár Limistéar Atlantach an AE le buiséad de € 3.7 milliún. Tá an tionscadal seo dírithe ar stair agus oidhreacht mhuirí a chaomhnú trí úsáid theicneolaíocht dhigiteach nua.

Ceangail lena comhpháirtithe
SMARTRenew

SMARTRenew

Is tionscadal € 1.6 milliún é SMARTRenew chun réitigh fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt i bhfoirgnimh phoiblí, mhaoinaithe ag Clár Forimeallach agus Artach an Tuaiscirt.

An tógra
ASCENT

ASCENT

D’éirigh le ASCENT € 1.6 milliún a fháil faoi Chlár Forimeallach agus Artach Thuaisceart an AE do thionscadal chun cosaint agus bainistíocht láithreán ardtailte agus ceantair nádúrtha a chinntiú.

Eolais ar na aschuir
SinCE-AFC

SinCE-AFC

Is comhoibriú é SinCE-AFC idir naoi gcomhpháirtí i 7 dtír AE atá dírithe ar chleachtais éifeachtacha a fhiosrú chun tacú le gnólachtaí páirt a ghlachdh sa Gheilleagar Ciorclach.

tuilleadh eolais
EMERGREEN

EMERGREEN

Tá EMERGREEN maoinithe ag an NPA agus tá sé faoi stiúir ERNACT le sé chomhpháirtí. Is é ceann den tionscadal nóleis an gcomhdhúshlán críochach a shárú maidir leis an módh is fearr seirbhísí poiblí inbhuanaithe agus ardchaighdeáin a sholáthar i gceantair iargúlta.

Tuilleadh eolais
Riverine

Riverine

Is tionscadal uathúil é tionscadal Riverine a chruthaíonn páirc phobail roinnte agus spás gníomhaíochta idir Leifear agus an tSráth Bán arna dheonú ag SEUPB faoi PEACE IV.

tuilleadh eolais

Níos mó ar Infheistiú i nDún na nGall

Coimead i dteagmhail. Cláraigh le haghaidh nuashonruithe, nuacht agus imeachtaí.

Visit Donegal website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy